• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายบุญเลิศ คงหนู
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางกมล มาแก้ว
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจริยา แสงแก้ว
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจินดา จันทร์น้อย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจุฑา ธีรัชกุล
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางบุญเรือน ปุรินทราภิบาล
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายประเจียด ปฐมภาค
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางมารยาท สุพรรณชนะบุรี
ครู / ชำนาญการ

นางลัดดาวัลย์ พงษ์ดนตรี
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา จันผลช่วง
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิรัญญา สุขมี
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางมณทิรา จงหวัง
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ คงจันทร์
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางจุรีพร ชุมแก้ว
ครู / ชำนาญการ

นางนิภาพร คล้ายสมบัติ
ครู / ชำนาญการ

นางนุชรินทร์ สุขสง
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวล
ครู / ชำนาญการ

นางเสาวนีย์ จันทร์น้อย
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นางฉลอง ศรีกรด
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางอุสุมา บัวเนียม
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายวราพงษ์ ทองชู
ครู / ชำนาญการ

นายเรวัตร เพ็งด้วง
ครู

นางสาวเรวดี มานุ้ย
ครู / ชำนาญการ

นางสาวธัณยาภรณ์ ภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัจจิมา หมื่นคลิ้ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวปิยนารถ สุคนธพันธ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณวิศา เพชรรัตนมุณี
ครูอัตราจ้าง

นางวิจิตรา พรหมบุญแก้ว
ครูอัตราจ้าง