• โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนพัทลุง
  เลขที่ 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

กล่มุสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนาตยา เตมะศิริ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนี บัวแก้ว
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายเจษฎา สถาพร
ครู / ชำนาญการ

นางสาวธนพรรณ บาลทิพย์
ครู / ชำนาญการ

นางนันทนา ชูสิริ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางประภัสสร จันทร์เทพ
ครู / ชำนาญการ

นายพรศักดิ์ รุ่งเรือง
ครู / ชำนาญการ

นางยุพา เทพกร
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายเริงชัย บัวเนียม
ครู / ชำนาญการ

นางอาภรณ์ เศรษฐช่วย
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ คงเกตุ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นายกาญจน์ศิลป์ โสธรธนโชติ
ครู / ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมร ชูรักษ์
ครู / ชำนาญการ

นายศรัณย์ รักบุรี
ครู / ชำนาญการ

นายสมมาตร เขมะชัยเวช
ครู/ชำนาญการพิเศษ

นายนพดล หมัดยาซา
ครูผู้ช่วย

นายอนุวัต หมื่นไวย์
ครู

นางสาวชุติมา รักรอด
ครูผู้ช่วย

นางสาวมธุรส เพชรอนันต์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชรี จีนเมือง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทิมา เอียดถวิล
ครูอัตราจ้าง